วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมประมง จัด “โครงการสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม และมอบวัสดุสำหรับแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีนางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิช วิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า สินค้าสัตว์น้ำจืดสวยงาม เป็นสินค้าเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีแนวโน้มในการจำหน่าย และการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การสร้างความมั่นใจของสินค้าจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแสดงฉลากหรือเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า ปลาสวยงามที่ปลอดโรค มีสุขภาพและคุณภาพที่ดี และผ่านการรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดปลาสวยงาม

มกอช. และกรมประมง เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม 110 ราย โดยผลการสัมมนาทำให้เกษตรกรมีความสนใจ และเข้าสู่กระบวนการรับรองที่มาตรฐาน GAP ปลาสวยงามเพิ่มขึ้น รวมถึงการแสดงเครื่องหมาย Q และการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Trace และการจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า  DGT Farm  เพื่อจะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดแก่สินค้าของตนเอง

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมอบเครื่องหมาย Q นำร่องให้กับฟาร์มที่ได้การรับรองแล้ว และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากกิจกรรมอบรมฯแล้วยังมีการจัดนิทรรศการผู้ผลิต – ผู้ส่งออกที่ได้รับสติ๊กเกอร์ บูธร้านค้าผู้ประกอบการที่ได้รับสินค้าจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ให้ได้อุดหนุนอีกด้วย

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านการมาตรฐาน ให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด รวมถึงต่อยอดความรู้ด้านการตลาด คือ ตลาดออนไลน์ และการตามสอบสินค้าเกษตร หรือที่เรียกว่า QR trace ให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้ และเข้าใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของตน” รองเลขาธิการฯ มกอช. กล่าว