ม.แม่โจ้ ฉลองครบ 90 ปี จัดใหญ่”งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี”  มุ่งเน้น 3 เรื่อง เกษตร อาหารและด้านสุขภาพ  พร้อมพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ แม่โจ้ 100 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่าเนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ขึ้นระหว่างวันที่    16 – 24 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการวิชาการเกษตรร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ    โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ภายใต้ธีม “เกษตร อาหารและด้านสุขภาพ” มาใช้เป็นแกนหลักในการจัดงาน  ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางการเกษตร มีผลงานด้านวิชาการ  มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่โดดเด่นมากมาย ทั้งเกษตรพื้นฐานรวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมเกษตรต่างๆ   ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งผลงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ อบรม สัมมนา ตลาดสินค้าเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และเวทีการแสดงภาคบันเทิงในทุกค่ำคืน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยต่อว่าสำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่  9 ผลงานเด่น 90 ปีแม่โจ้ สร้างคุณค่าเกษตรไทย  ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวหอมเพื่อคนไทย,กล้วยไม้รองเท้านารีแม่โจ้พันธุ์ใหม่ของโลก,ปทุมมาแม่โจ้สายพันธุ์ใหม่เพื่อตลาดไม้ดอกส่งออก ,พันธุ์ผักชื่อพระราชทาน 14 พันธุ์ สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่เกษตรกร  ,การค้นพบ ปลาค้อพันธุ์ใหม่ ปลานักอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ ,การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ ดัชนีชี้ความสมบูรณ์ผืนป่า, องค์ความรู้การผลิตลำไยแม่โจ้  ,ชาเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร เพื่อสุขภาพ แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแจกทุน 90 ปี 999 ทุน เพื่อพัฒนาแม่โจ้  นิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเสวนาวิชาการ  เกษตร อาหาร สุขภาพ เช่น Co-Creation: กระบวนการร่วมสร้างสรรค์เมืองนวัตกรรม เกษตร อาหาร สุขภาพ, เสวนาทิศทางเกษตรปลอดภัยในเวทีไทย เวทีโลก  ตลอดจนการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ทางพืช สัตว์ ประมง

“ที่พลาดไม่ได้สำหรับศิษย์เก่าแม่โจ้ก็คือในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เรามีการจัดงานแม่โจ้คืนถิ่น  มีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย อาทิ ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 90 ปี 90 คนเด่น”รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าว พร้อมเชิญชวน ศิษย์เก่าแม่โจ้และประชาชนทั่วไปเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ระหว่างวันที่    16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.053-873330 หรือเพจ https://www.facebook.com/kasedmaejo

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2477 สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย และจะมีวาระครบรอบ 90 ปี ในปี 2567  โดยได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นจำนวนมาก และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรพร้อมต่อยอดพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย  อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานองค์กรภาคีที่เข้มแข็ง  มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี