KEMREX นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคตของวงการก่อสร้าง เข้าร่วมเสวนา “Empowering SMEs for Decarbonization” ในงาน Future Energy Asia 2023 หรือ FEA 2023 นิทรรศการและการประชุมสุดยอดด้านพลังงานระดับภูมิภาค เพื่อร่วมสะท้อนแนวคิดการดำเนินธุรกิจมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน ผ่านการผลักดันงานวิจัย-นวัตกรรม เสริมศักยภาพมาตรฐานที่ตอบโจทย์วงการธุรกิจก่อสร้างไทย เป็นมิตร ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด “Foundation Hero” ตอบโจทย์พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จํากัด ได้ร่วมแชร์มุมมองของอุตสาหกรรมในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ ในช่วงเสวนา “Empowering SMEs for Decarbonization” เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ยุคความเป็นกลางทางคาร์บอน ในฐานะผู้ประกอบการ KEMREX ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลิตภัณฑ์ของ “เข็มเหล็ก” ภายใต้ชื่อ “KEMREX” ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย มีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมผ่านการผลักดันงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจก่อสร้าง และลูกค้ามาโดยตลอด ยกตัวอย่างในงานก่อสร้างซึ่งต้องการฐานรากทั้งหมด 300 ต้น ต้องขุดดินและต้องใช้รถขนประมาณ 600 เที่ยว และต้องขนปูนอีก 600 เที่ยว รวมแล้วต้องใช้รถประมาณ 1,200 เที่ยว ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลืองและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เข็มเหล็กใช้รถเพียง 50 เที่ยวในการวางฐานราก 300 ต้น เกิดความแตกต่างชัดเจนในการลดคาร์บอนและลดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) และประหยัดพลังงานกว่า 95.83% ถือได้ว่าเข็มเหล็กเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainable Product)

“เราทุกคนสัมผัสได้ว่าโลกร้อนขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเวลากว่า 10 ปีติดต่อกันมาที่อุณหภูมิโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 องศาเซลเซียส ซึ่งปัจจุบันโลกร้อนขึ้น 1.1 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ปีค.ศ. 1750-1900 เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการมองไปข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจจะต้องตอบโจทย์ทั้งความยั่งยืนของธุรกิจและความยั่งยืนของโลกควบคู่กัน ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการใช้งานจะต้องก่อให้เกิดคาร์บอนน้อยที่สุด ทั้งนี้ “KEMREX” ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญใน Supply Chain ธุรกิจก่อสร้าง เพราะฐานรากมีสัดส่วนอยู่ที่ราว 10% ของการก่อสร้าง ธุรกิจฐานรากจึงนับว่ามีขนาดใหญ่มาก เมื่อก่อนใช้ปูนทั้ง 100% แต่ปัจจุบันเข็มเหล็กถูกพัฒนามาใช้แทนปูนได้ 100% รวมไปถึงการติดตั้งต่างๆ ก็ลดผลกระทบในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) และมลพิษทางเสียง (Noise Pollution) จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ได้พัฒนาไปสู่ศักยภาพที่เข็มเหล็กสามารถเป็นฐานรากของอาคารได้ถึง 8 ชั้น และเชื่อว่าเข็มเหล็กยังมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกเป็นจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ Sustainable Product และรอการสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างแท้จริง”

นอกจากนี้เข็มเหล็กได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน คือการดีไซน์เข็มเหล็กเพื่อติดตั้งและทำโครงค้ำยันต้นไม้ โดยเป็นการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากพื้นที่ในเมืองมีการปลูกต้นไม้ด้วยการไปขนต้นไม้จากที่อื่น ต้นไม้ที่ถูกขนมาไม่มีรากแก้ว เมื่อเจอลมก็ล้ม เข็มเหล็กจึงพัฒนาให้เป็นรากแก้วของต้นไม้รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจความสมบูรณ์ของต้นไม้ อาทิ การฝั่งเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับระบบน้ำ ปุ๋ย ความชื้นของดิน และประมวลผลว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตได้สมบูรณ์ในทุกต้นอีกด้วย

Future Energy Asia 2023 หรือ FEA 2023 ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานชั้นนำของภูมิภาค โดย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และ ปตท. จัดขึ้นเพื่อตอบรับการลงทุนด้านนวัตกรรมและความต้องการโซลูชันด้านพลังงานที่ขยายตัวมากขึ้น โดย Future Energy Asia นับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั่วโลก พร้อมเปิดพื้นที่ให้กับ SMEs และนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน