วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ณ ห้อง 3003 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจำหน่าย สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิตและการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด – 19 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเด่นของแต่ละภูมิภาค นำมาพัฒนาเป็นอาหารพร้อมบริโภค หรือพร้อมปรุงที่มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และมีการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และอาหาร OTOP ชวนชิม จำนวน 50 ราย ที่มีศักยภาพเพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนวิถีการรับประทานอาหารของผู้บริโภคแบบ Meal Kit หรือชุดอาหารพร้อมปรุง หรือ Ready to Cook หรือ Ready to Eat เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในสังคม New Normal

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางและกระบวนการในการพัฒนา ดังนี้

  1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต โดยนำเทคนิคและนวัตกรรมการแปรรูปที่สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์และเหมาะกับค่านิยมการบริโภคอาหารในปัจจุบัน
  2. ออกแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าในยุค New Normal
  3. จัดการอบรมผ่านระบบ Online เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  4. จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างกลุ่มเป้าหมาย และเอกชนผู้ซื้อ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ โดยดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน เช่น บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โครงการสุขสยามจากไอคอนสยาม คุณนฤพนธ์ ราชพิทักษ์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศลาว เป็นต้น
  5. จัดให้มีการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมาย
  6. ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการใช้นวัตกรรมผนวกเข้ากับภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรใหม่ มีการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย (Food Safety) ตอบสนองเทรนด์รักสุขภาพ มีรูปแบบการผลิตที่แปลกใหม่ เช่น การผลิตแบบ Ready to Cook ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็ก ขนส่งและพกพาสะดวก ง่ายต่อการรับประทาน เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าในยุค New Normal
  7. ดำเนินการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตให้บรรจุภัณฑ์เกิดนวัตกรรม เช่น รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เป็นแบบมินิมอลดีไซด์ มีการจัดทำหีบห่อให้สวยงาม ทันสมัย สะอาด ปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการรับประทาน รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาสามารถช่วยยืดอายุอาหารให้ยาวนานขึ้น (Longevity Packaging) ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศ มายืดอายุการใช้งาน ใช้วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง ทนทาน และมีขนาดเบา ง่ายต่อการขนส่งทางพัสดุได้ ทั้งนี้ยังมี QR code แสดงวันผลิต วันหมดอายุ ข้อมูลผู้ผลิต ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ OTOP ชวนชิม และ QR Code คลิปการสาธิตขั้นตอนการปรุงอาหารแบบ Ready to cook เพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์
    ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทดสอบตลาดใน 2 รูปแบบ คือในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ซึ่งในรูปแบบบออนไลน์ได้ดำเนินการใน 5 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย Robinhood, Shopee, Lazada, Line man, OTOP TO DAY

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 50 รายที่ผ่านกระบวนการพัฒนา และผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และอาหาร OTOP ชวนชิมอีกกว่า 250 ร้านค้า ที่จะขนทัพความอร่อยมาให้เลือกชิม เลือกฟินกัน มากถึง 5 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 วันที่ 14 – 20 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ครั้งที่ 4 วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และครั้งที่ 5 วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ อย่างไรก็ตามหากไม่สะดวกเดินทางไปยัง 5 สถานที่ ดังกล่าว ก็ยังมีแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada, Robinhood, Lineman, OTOP TO DAY ที่พร้อมที่จะส่งความอร่อยไปจนถึงหน้าบ้านคุณ เพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว และสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทาง Lineman ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป มีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน สุดท้ายนี้อยากให้ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกัน โดยการร่วมอุดหนุนสินค้าในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป