รองผู้ว่าฯ ชุมพร ลงพื้นที่ ต.บางหมาก จ.ชุมพร  คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ตำบลเข้มแข็ง กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จ.ชุมพร นายกองเอกพุทธ  กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร  นายสุรพงศ์ ประสานวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก คณะกรรมการคัดสรรทุกภาคส่วน และ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ตำบลเข้มแข็ง กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ หมู่6 บ้านดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จ.ชุมพร

นายกองเอกพุทธ  กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ชุมชนบางหมาก เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีกิจกรรมของชุมชนหลากหลายด้าน เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เช่น ปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโควิด ดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์ของชุมชน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนบางหมากเป็นอย่างดี

นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำชุมชนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และต้นแบบได้ รางวัลตำบลเข้มแข็ง มีเกณฑ์ชี้วัด หลากหลายหัวข้อ เช่น การทำกิจกรรมที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กันได้ทั้งตำบล  มีความมั่นคง ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม สวัสดิการชุมชน และชุมชนต่างๆให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงชุมชนบางหมาก ได้ดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงหลากหลายที่จะทำให้ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

นายสุรพงศ์ ประสานวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก  กล่าวว่า ตำบลบางหมาก ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติของชุมชน โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้ มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา โครงการรณรงค์ลดละเลิกยาเสพติด และการลดความเลื่อมล้ำทางสังคม พัฒนาชุมชนโดยชุมชน นำไปสู่ความสมดุล มั่งคั่งยั่งยืน

ดร.ฐิระ ทองเหลือ ศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร กล่าวว่า ชุมชนบางหมากมีจุดเด่นด้านภูมิปัญญา และทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชุมชนมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ชุมชนบางหมากเป็นชุมชนกึ่งเมือง ที่มีความสมานสามัคคีกันอย่างดี มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติ จึงสามารถเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมที่คณะกรรมการคัดสรรฯได้รับฟังในวันนี้ จะนำไปประชุมพิจารณาตัดสินผลการคัดสรรฯ ในลำดับถัดไป