วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบรางวัลผลการประกวดลายผ้าย้อมคราม ประจำจังหวัดสกลนคร “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้นที่ 4

จังหวัดสกลนคร ได้จัดประกวดลายผ้าย้อมครามประจำจังหวัด “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อต้องการส่งเสริมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนครให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนอย่างมั่นคง ตลอดจนสามารถสืบสานภูมิปัญญาผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร ให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร สืบไป ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยได้กำหนดรางวัลสำหรับการประกวดลายผ้าย้อมครามประจำจังหวัด ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

คณะกรรมการตัดสินการประกวดลายผ้าย้อมคราม ประจำจังหวัดสกลนคร “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกลายผ้าย้อมครามที่มีลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษ์ของจังหวัดสกลนคร โดยมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จากทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดฯจำนวน 151 ชิ้น ปรากฎผลการประกวด ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ นายพรรณา มาตเตียง อำเภอวานรนิวาส ผ้าย้อมครามลาย “นครธรรม”
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวปิติภัทร บุตราช อำเภอคำตากล้า ผ้าย้อมครามลาย “สายธรรม”
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายณัฐพล ชาสงวน อำเภอพังโคน ผ้าย้อมครามลาย “นาคาศรัทธาธรรม”
  4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นนายพรรณา มาตเตียง อำเภอวานรนิวาส ผ้าย้อมครามลาย “สกลอินคราม” และนายภูมิรัตน์ ทะลา อำเภอคำตากล้า ผ้าย้อมครามลาย “ส่องแสงธรรม”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบลายผ้าย้อมครามประจำจังหวัด ภายใต้ชื่อลาย “นครธรรม” ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ นำไปประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและขยายผลโดยมอบให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ภายในอำเภอทอเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับการประกวดลายผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนคร ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนอย่างมั่นคง และสามารถเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนคร ให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครตลอดไป