นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิด

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Government) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียว สร้างความโปร่งใสในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการจะปรับไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ จึงได้จัดหาโปรแกรมระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนสำหรับบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ (Real – Time Processing) สนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ (Geographic Information System : GIS) ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2) หลักสูตรการใช้งานชอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบ) 3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ (On The Job Training) ในการสร้างแอปพลิเคชัน สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบ) และ 4) หลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการพัฒนาชุมชน และเว็บแผนที่อธิบายข้อมูล (Web Portal) สำหรับให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชน โดยมีทั้งผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

“ปัจจุบันนี้กระแสของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ต่อการให้บริการและการดำเนินธุรกรรมต่างๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการต่างๆ มากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดหาจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสมรรถนะด้าน IT ให้แก่บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน (CDD GIS Literacy) และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป” อธิบดี พช. กล่าว