นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชม ในภาพรวมของจังหวัดฯ ทั้งแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) และแปลงพื้นที่ต้นแบบระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล (งบเงินกู้) มากที่สุดในประเทศไทย ถึง 4,044 แปลง จนได้รับฉายาว่า “มหานครแห่งโคก หนอง นา”

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาเยือนถิ่นอำเภอสำโรงอีกครั้ง เนื่องจากตนเคยเป็นนายอำเภอสำโรง โดยการมาในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (CLM) เเละแปลงระดับครัวเรือน (HLM) เพื่อให้เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เเละการมีส่วนร่วมโดยใช้ศาสตร์พระราชา ควบคู่ไปกับ หลักกสิกรรมธรรมชาติ และนำประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้ เกิดปัญญาในการใช้ชีวิต เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของโครงการฯ ก็คือการสร้างความเพียงพอให้ตนเองก่อน เเล้วขยายไปภายนอก มีการแบ่งปัน มีการทำบุญ ทำทาน

“การดำเนินโครงการฯ เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน รัฐก็คือกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ ร่วมกับประชาชนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการทำให้ดูอยู่ให้เห็น ให้คนสนใจ เเล้วเป็นครูพาทำ พาผลิต มีมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย หรือ Earth Safe Standard ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ บนพื้นฐานการเกื้อกูลซึ่งกันเเละกัน สร้างความเชื่อมั่น สร้างเเรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนร่วมกัน สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเเละอยู่อย่างมีความสุข” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ของนายประชัน คุ้มหินลาด บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และในพื้นที่ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (CLM) พื้นที่ 15 ไร่ ของนายแก้วกล้า บัวศรี และแปลงนางคำผ่อน อ่อนท้าว บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 แปลงระดับครัวเรือน (HLM) ของนายสุพรรณ วิชัยแสง บ้านร่องหมู หมู่ที่ 7 และแปลงนางดวงฤดี หลงชิน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 1 ไร่ ซึ่งเป็นครัวเรือน ที่พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการลงมือบริหารจัดการพื้นที่นาของตนเอง ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” และสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,500-3,000 บาท ซึ่งแปลงเหล่านี้ ถือเป็นครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ ให้ครัวเรือนอื่นได้ศึกษาและเป็นแบบอย่างต่อไป นอกจากนั้น ยังได้เดินเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัว พร้อมเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว และการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ การดำเนินทุกกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด