“การเคหะแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มครัวเรือนเปราะบางไปจนถึงผู้มีรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยด้วยการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง

“เคหะชุมชนดินแดง” หนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของการเคหะแห่งชาติที่มีการพัฒนาครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายตัถยา ประไพเพชร ประธานคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 (แฟลต 21-32) ชุมชนดินแดงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการอยู่อาศัยมาแล้วกว่า 60 ปี และมีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยเฉพาะการทิ้งขยะของผู้อยู่อาศัยที่มีจำนวนมาก คณะกรรมการฯ จึงประสานงานไปยังการเคหะแห่งชาติเพื่อปรับปรุงทั้งมาตรการและกระบวนการควบคู่กัน มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปัญหาเรื่องขยะลดน้อยลง และการจัดการด้านขยะก็รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัย เช่น การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลหรือประเพณีที่สำคัญ อาทิ การทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ การรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การให้ความร่วมมือในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามมา

“การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดูแลเรื่องความสะอาดภายในชุมชนจึงได้มีการจัดทำโครงการชุมชนงามด้วยสองมือเรา และได้จ้างให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาช่วยทำความสะอาด เพราะนอกจากจะรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการจัดการเรื่องขยะในชุมชนก็จะมีการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณใต้ถุนและบริเวณรอบอาคาร รวมถึงจัดการสิ่งของเหลือใช้ที่ผู้อยู่อาศัยนำมาทิ้งในชุมชน 2 ครั้งต่อเดือน จากนั้นได้ประสานกับการเคหะแห่งชาติให้มาเก็บสิ่งของที่ชาวบ้านนำมารวมทิ้งไว้ รวมถึงได้รับอุปกรณ์สนับสนุนจากสำนักงานเขตดินแดง ทำให้ปัญหาเรื่องขยะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป”

นายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 บอกเล่าว่า การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้ประจำปี ให้ผู้อยู่อาศัยคัดแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมาให้ เพื่อเป็นการทำ 5 ส. ภายในห้องพักอาศัยของตนเอง โดยในแต่ละปีสามารถรวบรวมสิ่งของเหลือใช้ได้ประมาณ 20 ตันต่อปี นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือผู้สูงอายุ ซึ่งลูกบ้านก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เสริมสร้างความสามัคคีให้ชุมชนเพื่อร่วมกันตัดสินใจทำเรื่องต่าง ๆ ด้วยกัน

“ชุมชนดินแดง 2 รณรงค์ให้เก็บสิ่งของเหลือใช้มาขายให้กับธนาคารสัจจะรีไซเคิล กำหนดระยะเวลานำไปขาย 1-2 ครั้งต่อเดือน ตอนนี้มีสมาชิกประมาณ 200 กว่าคน มีเงินฝากประมาณ 50,000 บาท พอครบปีก็จะมีการประชุมถอนเงินที่ฝากมาใช้จ่าย โครงการนี้ตั้งขึ้นมาราว 5 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จ การเคหะแห่งชาติได้พาสมาชิกไปดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลส่วนผู้ที่ตกงาน ไม่มีงานทำ หรือเกษียณแล้ว เราก็จะรับเป็นพนักงานทำความสะอาดในชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ ตอนนี้มีพนักงานประมาณ 30 คน ดูแล 57 แฟลต ถ้ามีปัญหาเรื่องขยะตกค้างเพราะขยะในชุมชนเยอะมาก ก็จะประสานกับการเคหะแห่งชาติเพื่อประสานกับสำนักงานเขตดินแดงให้เข้ามาดำเนินการ รวมไปถึงการลอกท่อเป็นประจำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ตอนนี้ที่ยังอยู่ในช่วงแก้ไขคือเรื่องต้นไม้ การดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ยื่นเข้าไปในบริเวณที่อยู่อาศัย ทุกเรื่องเราเน้นเรื่องการสื่อสารรวดเร็วและเข้าไปแก้ปัญหาทันที”