หนึ่งในโครงการสำคัญของการเคหะแห่งชาติที่มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพของอาคารบ้านเรือนและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยคือ “โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง” ซึ่งได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของลูกบ้านการเคหะแห่งชาติในทุกโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาผู้นำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นางสาวหนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนบน และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง สามารถสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองฯ ที่ถูกต้องให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับรู้และรับทราบไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังปลุกจิตสำนึกให้ผู้นำมีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อชุมชน รวมถึงเข้าใจบทบาทของผู้นำชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในชุมชน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทางต้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ประชาพงษ์ สัตยวณิช และคณะ ได้ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ 4 หัวข้อ ประกอบด้วยบทบาทผู้นำชุมชนกับการสร้างความสำเร็จร่วมกัน หลักการทำงานเป็นทีม เทคนิคการประสานงานในชุมชน เทคนิคการพูดในที่ชุมชน และผู้นำชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนในอนาคตรวมถึงได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดเห็นในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องต่อไป
นางวัฒนาวรรณ สุขเลิศตระกูล อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสส. เขตดอนเมือง ซึ่งอาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องมากว่า 12 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับทราบว่าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเป็นหนึ่งในแผนที่จะฟื้นฟูและพัฒนาเมือง โดยเริ่มต้นจากแนวทางให้ทุกคนตระหนักถึงการร่วมมือกัน

“ในฐานะอาสาสมัครที่ต้องไปดูแลสมาชิกในชุมชน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายินดีที่จะมีการฟื้นฟูชุมชน แม้ตอนแรกจะมีคำถามว่าจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนระหว่างที่มีการก่อสร้าง แต่เมื่อมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจจากผู้นำและตัวแทนชุมชนก็ได้รับความกระจ่าง และดีใจที่ไม่ต้องย้ายไปไหนแต่จะได้บ้านใหม่ รวมถึงความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมจะนำไปถ่ายทอดต่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบว่าการเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นตั้งใจจะทำให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้” นางวัฒนาวรรณ กล่าว
ด้าน นายผดุง ติ๊ปเตปิน ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องกล่าวว่า โครงการนี้สร้างมากว่า 41 ปีทุกอย่างทรุดโทรมตามอายุการใช้งานจึงจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อการเคหะแห่งชาติเข้ามาสำรวจเพื่อตรวจสอบปัญหา และหาแนวทางฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนถาวรจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก และจำเป็นจะต้องปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปที่ดีสุด

“การร่วมอบรมวันนี้ ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทำให้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะการแก้ปัญหาไม่สามารถทำคนเดียวได้ ตัวแทนที่มาร่วมอบรมล้วนแต่เป็นจิตอาสา เป็นผู้นำตามธรรมชาติที่หวังจะได้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทำให้ชุมชนทำงานทุกอย่างได้สำเร็จ ในนามตัวแทนของชุมชนฯ ขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ให้โอกาสเชิญวิทยากรมาส่งเสริมความรู้และทำให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อชุมชน เพื่อที่จะทำให้ชุมชนเดินต่อไปได้อย่างมีความสุข” นายผดุง กล่าว