นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ Trader/เครือข่าย OTOP สู่การเจรจาธุรกิจ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานบริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP Trader และผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน แขวงตลาดบางเขน เขตหล้กสี่ กรุงเทพมหานคร

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงได้ดำเนินการให้สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Trader/เครือข่าย OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ Trader/เครือข่าย OTOP สู่การเจรจาธุรกิจ ในครั้งนี้ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ Trader/เครือข่าย OTOP มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ Trader/เครือข่าย OTOP มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพในการเป็น Trader ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเพื่อให้ Trader/เครือข่าย OTOP มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถนำผลิตภัณฑ์ OTOP ไปจำหน่ายในช่องทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ และยังรวมถึงนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการติดตามผลการดำเนินงานของ Trader/เครือข่าย OTOP โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Trader/เครือข่าย OTOP สู่การเจรจาธุรกิจ กำหนดดำเนินการโครงการฯ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย Trader/เครือข่าย OTOP ประธานหรือกรรมการบริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) จำนวน 1 รุ่น 158 คน

“การส่งเสริมสนับสนุนให้มี Trader และเครือข่าย OTOP ในระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีผลการคัดสรรอยู่ในระดับ 1-5 ดาวและสินค้า OTOP ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดสรรฯ ให้สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนให้ Trader และเครือข่าย OTOP ได้พัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างมาก กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักในเรื่องนี้จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ Trader และเครือข่าย OTOP มีความเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริมช่องทางการตลาด และสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว