รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ  น้อยผาง) ลงพื้นที่ร่วมประเมินความสำเร็จ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

วันที่ 9 สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. นายนิวัติ  น้อยผาง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้จัดจ้างกิจการร่วมค้า กลุ่มที่ปรึกษาบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (กลุ่มที่ปรึกษา ทริส และสวค.) ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563  โดยคณะกลุ่มที่ปรึกษา ทริส และ สวค. ประกอบด้วย 1) นายเอด  วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ 2) นางสาวอุปมา  ใจหงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1  3) รศ.ดร. อิทธิพงศ์  มหาธนเศรษฐ์  ผู้จัดการโครงการ  4) ดร.วรรณสินท์  สัตยานุวัตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลโครงการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  5) นายวรพัฒน์  เมฆสวรรค์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลโครงการบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  6) ดร.สราวุฒิ  ยอดมุณี  ผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ 7) นายประชาธิปไตย  บุญอึ่ง  รองผู้จัดการส่วนบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  8) นางสาวกมลรัตน์  นิรารัตน์  นักวิเคราะห์ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ แปลงนายดร  มณีลา  บ้านป่าส่าน  หมู่ที่ 9 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ  3 ไร่  เพื่อติดตามและประเมินผลโดยจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ 5  ด้าน ประกอบด้วย
1) ความสอดคล้องและเชื่อมโยง พิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเงินกู้ การดำเนินการในสถานการณ์ที่เหมาะสมและความพร้อมของทรัพยากร ตลอดจนความไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ
2) ประสิทธิภาพ พิจารณาด้านประสิทธิภาพ ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารโครงการ
3) ประสิทธิผล พิจารณาผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/ตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
4) ผลกระทบ พิจารณาจากผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการในมิติผลกระทบ (Impact)
5) ความยั่งยืน พิจารณาผลที่เกิดขึ้นในมิติความยั่งยืน

และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปหรือต่อยอดหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยมีนายสรันย์  พานจันทร์ นายอำเภอพระยืน  นางสาวพิสมัย สุพะกำ  พัฒนาการอำเภอพระยืน และครัวเรือนเครือข่ายโคกหนองนา จำนวน 15 ครัวเรือน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล   ในการนี้ นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยนางยุภาพร  ทีบุตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวกมลรัตน์  สุขสนิท  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนำคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา  ในครั้งนี้ด้วย