รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล) ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบปะเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์เป้าหมาย TPMAP

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบปะเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์เป้าหมาย TPMAP ด้านรายได้ จำนวน 3 ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ดังนี้

  1. นายจำเนียร กายแก้ว บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งไทย ตำบลหล่มเก่า
    ​2. นายแสงจันทร์ สุดจันฮาม บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งไทย ตำบลหล่มเก่า
    ​3. นางทองทิพย์ ยะแสน บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแลง ตำบลนาเกาะ

จากนั้น รองอธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมาถึงศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า ณ แปลง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน นายบุญธรรม กันตุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธิเปิดศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ในการนี้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในวันนี้ว่า เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง ๗ ภาคส่วน (ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชนและประชาสัมพันธ์) โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชื่นชม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีจิตใจอาสาสมัครทำงานชุมชนโดยไม่หวังค่าตอบแทน นับเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถมีจิตใจเสียสละในการทำงาน เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของประชาชน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และกล่าวขอบคุณ นายอำเภอหล่มเก่า หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหล่มเก่า และเจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ที่เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสา ที่เป็นพื้นที่เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้นได้ทำพิธีเปิด ศูนย์ผู้นำจิตอาสา ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์และได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างและพืชผักสวนครัวภายในแปลงพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 17 กลุ่มภาคเหนือ ตอนล่าง 1 และคณะ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์นายอำเภอหล่มเก่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มเก่า พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน พี่น้องชาวอำเภอหล่มเก่า ร่วมให้การต้อนรับ

ต่อมา คณะได้เดินทางถึงตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของอำเภอหล่มสักและให้การต้อนรับ รองอธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมพาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโฆษา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอหล่มสัก

การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอำเภอหล่มสัก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก พัฒนาการอำเภอหล่มสักและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และพี่น้องชาวอำเภอหล่มสักให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น