วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. จังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ บริเวณ Nine Square ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 

นายภาสกร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เริ่มมาจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตรในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด โดยอาศัยข้อได้เปรียบของทำเลที่ตั้ง เป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว ชา กาแฟ เป็นต้น และยังเป็นทำเลติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประชาคมอาเซียน (AEC) จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค เพื่อเน้นพัฒนาผลิตผล “ของดี 4 จังหวัด” ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

จึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สนับสนุนการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร การบริโภคสินค้าเกษตร รองรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสินค้าเกษตร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อีกทั้งสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

โดยภายในงาน จะพบกับสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ส้มโอ สับปะรด ผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่ายน้ำจืด สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ชาดอยตุง น้ำผึ้ง กาแฟอาข่า สินค้าประเภทอาหาร เช่น ข้าว แคปหมู หมูฝอย สินค้าประเภทผ้า ผ้าหม้อห้อม เป็นต้น และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงดนตรีวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมสินค้านาทีทอง การจับรางวัลคืนกำไรสู่ลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมายตลอดทั้งงาน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เที่ยวชมงาน “มหกรรมแสงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณ Nine Square ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เพื่อช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรจริง ๆ ทุกสิ่งปลอดภัย ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด