กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 คน มุ่งสร้างบุคลากรที่มีอุดมการณ์และจิตอาสา ปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-9 สิงหาคม 2565

          นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ .) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาพัฒนาที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาไปปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด และในปีนี้ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 คน โดยอาสาพัฒนา (อสพ.) ต้องผ่านคุณสมบัติ กระบวนการสอบคัดเลือก การสัมภาษณ์ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 และมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการจะได้รับค่าตอบแทนปลายปี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร อีกด้วย ทั้งนี้การรับสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระหว่าง 1-9 สิงหาคม 2565 นี้ โดย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเบื้องต้น จะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นายสุธรรม วัฒน์หนู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 6536 2899

“การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนา ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น อสพ. จึงต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาไปปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และนับว่าจะเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว