วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยนายนพรัตน์ ไวอัมภา ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 7 นายอนุสรณ์ กาญจนวณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนายชาลี ชูชี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมประกวดผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ในการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรีในปี 2565 จึงเป็นตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าประกวดในระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งหมู่บ้านบัลลังก์ เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือพัฒนาคนที่เคยติดยาเสพติดให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ วัดบัลลังก์ โดยการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มกลองยาวสามวัยในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างกิจกรรมในยามว่างให้นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด ให้มีโอกาส สร้างรายได้ มีพื้นที่ในการทำงานร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วย

ในการนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมคณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าไซ นายศักดา พงษ์วิริยะธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ นายยศศักดิ์ ทองสุข กำนันหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด /อำเภอ ภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจ กับหมู่บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้