กรมส่งเสริมการเกษตร ติดอาวุธให้วิสาหกิจชุมชน เน้นเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยก่อนเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม หลัง โควิดคลี่คลาย

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็น Smart officers รวมถึงการทำบทบาทหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่เกษตรของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย กรมส่งเสริมการการเกษตร จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับเขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย หลักสูตรการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย และเทคนิคการจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Route trip) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยว มาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร จะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ซึ่งจะเป็นจุดขายสำคัญในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่จะสามารถจูงใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และเม็ดเงินเหล่านี้จะช่วยพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาคท่องเที่ยวที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากได้เพิ่มมากขึ้น