นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หารือกับ นาย เคนโอ ฟลาเฮอตี้ (Mr. Ken O’Flaherty) เอกอัครราชทูตด้านการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ออท. COP26) แห่งสหราชอาณาจักรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียใต้ ผ่านระบบออนไลน์ MS-Team ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของไทย ซึ่งสหราชอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโลว์ ระหว่างวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 โดยนายนราพัฒน์ฯ ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก และเป็นวาระแห่งชาติของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การมีส่วนร่วมของภาคเกษตรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา และ 4. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ อาทิเช่น UNDP, UNEP, FAO, ADB, GIZ ของเยอรมนี และความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) ดำเนินการภายใต้กองทุน NAMA Facility ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เดนมาร์ก และสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) โดยฝ่ายสหราชอาณาจักรยินดีสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ในโอกาสนี้ ออท. COP26 ขอเชิญกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมแพลทฟอร์ม “Just Rural Transition” หรือ “JRT” ซึ่งจะเป็นแคมเปญที่จะนำเสนอในการประชุม COP26 โดย JRT มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนระบบอาหารและการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs รวมทั้ง ขอเชิญกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพร่วม (co-host) เพื่อจัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Sustainable and Inclusive Climate Adaptation and Resilience : Local leadership for a global goal” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาสหราชอาณาจักร โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2564

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและชนบท (Department for Environment, Food and Rural Affairs: DEFRA) แห่งสหราชอาณาจักร อยู่ระหว่างหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร โดย DEFRA ได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ฝ่ายไทยพิจารณาด้วยแล้ว ซึ่งความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นหนึ่งในความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว” นายนราพัฒน์ฯ กล่าว