วันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวออนไลน์ โครงการประชาสัมพันธ์ “ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล” โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นางสาวสกาวเดือน วงศ์ตระกูล Senior, Government Relations Shopee Thailand (บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด) ร่วมแถลงข่าว

นายจุติ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รวมทั้งกลุ่มสตรีและครอบครัว เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกครอบครัวในสังคมที่มีการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ การวางแนวทางการตลาด การปรับโลโก้ Rebranding แบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” และการนำสินค้ามาทำการตลาดออนไลน์ และ Shopee Thailand เป็นแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมและให้การสนับสนุนแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” เข้าสู่ช่องทางตลาดออนไลน์

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สค. จำนวน 17 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งขณะนี้ มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 53 รายการสินค้า 72 SKU (Stock Keeping Unit) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักรสาร สมุนไพร อาหาร และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดยผ่านการคัดเลือกคุณภาพในลักษณะ “All Product One Brand” ภายใต้ชื่อ “ทอฝัน By พม.” และในอนาคต จะมีสินค้าให้เลือกซื้อเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” สินค้าที่ลงมือทำด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ถักทอด้วยความฝัน ผ่านช่องทางออนไลน์ทาง เพจ Facebook ชื่อ “ทอฝัน by พม.” และ Shopee Thailand ทาง ร้าน torfun.shop