กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ซึ่งมีรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน, ความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน, โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด จะต้องส่งคลิปวีดีโอความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ และต้องระบุสถานที่ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์เรื่องราวของดี ในชุมชนของตนเอง โดยอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งไปที่อีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2563

ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับการเผยแพร่ใน Youtube ของกรมการพัฒนาชุมชน และนำ Link ไปเผยแพร่ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมทั่วไปร่วมกด Like และ Share ให้คะแนนในรางวัล Popular Vote

ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อดังกล่าว
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 097 224 9933 หรืออีเมล [email protected]