วันที่ 4 ก.ค. 65 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดยังประสบปัญหา เรื่องผลิตภัณฑ์หลายด้านทั้งการยืดอายุ การพัฒนารูปลักษณ์ให้ทันสมัยน่าเลือกซื้อ บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม แข็งแรงทนทานเพียงพอกับการขนส่งทางไกล ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่สากล เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับ Premium รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดสากล และยังมีการจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดอีกด้วย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ดำเนินโครงการภายใต้ 5 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาดเพิ่มช่องทางการขาย การสร้างเรื่องราว การพัฒนาตลาดออนไลน์ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศ ออกแบบและยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และการสร้างแบรนด์ การสนับสนุนการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมผนวกเข้ากับภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรใหม่ มีการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย (food safety) ตอบสนองเทรนด์ มีรูปแบบที่แปลกใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็ก ขนส่งและพกพาสะดวก ง่ายต่อการส่งออก และกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางตลาด online บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมทดสอบตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารวม 300 ผลิตภัณฑ์”

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล กล่าวต่อว่า “กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นผลิตภัณฑ์ Premium ประเภทสุขภาพและความงาม เมื่อปีงบประมาณ 2563 จากผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ระดับ 3-5 ดาว ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และนำแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราว การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด ในครั้งนี้ถือว่าสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างการรับรู้แก่กลุ่มลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ OTOP มีผลิตภัณฑ์ โดดเด่น น่าสนใจ น่าใช้ และยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ในเรื่องการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีการ Business Matching กับ Trade มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

ท้ายที่สุดนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชมงาน และอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย” นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน