วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาบ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานกองทุน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ จากส่วนกลาง สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 3 วัน (28 – 30 มิถุนายน 2565) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล กล่าวว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ” ในวันนี้

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในการ “เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน” และกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ คือบุคลากรของกองทุนฯ ทุกตำแหน่ง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ที่จะทำให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จากรายงานพบว่าสถานะการเงิน การชำระหนี้ของสมาชิกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดีขอฝากพวกเราให้การสนับสนุนดูแล ให้เขามีขีดความสามารถในการชำระหนี้ได้ โดยใช้หลัก 3 ต. คือ ตรวจสอบ ติดตาม และต่อเนื่อง จึงอยากให้บุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ นำความรู้ ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป