วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนพลัง “บวร” ณ วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร”วัดต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญ และขยายผลไปสู่วัดอื่น ๆ ต่อไป

นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนพลัง “บวร” ในพื้นที่วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความเมตตาใช้วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอำนาจเจริญ และคนจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร บริหารจัดการพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พืชสมุนไพร โดยมุ่งหวังให้เป็น คลังอาหาร คลังยา ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่ในบริเวณวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสร้าง “ตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับครัวเรือนยากจน ครัวเรือน โคก หนอง นา กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิต และสินค้าชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น