วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้น งาน งบ ระบบ คน โดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดความยากจนและสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการทำงาน “เรียบง่าย ได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” มุ่งเน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” จึงได้กำหนดการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 8 ภารกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งยังมีการทำพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างข้าราชการอำเภอ ข้าราชการจังหวัด และ ผอ.ส่วนกลาง ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานทั้งในส่วนของวาระสำคัญของรัฐบาล (Agenda Base) งานตามภารกิจของกรมฯ (Function Base) และงานในเชิงพื้นที่ (Area Base) เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ตั้งเอาไว้ให้ประสบผลสำเร็จ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว