วันที่ 26 เมษายน 2564 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษณ์ สหกรณ์จังหวัดขุมพร นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร และคณะ ร่วมเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผลไม้ เพื่อการส่งออกไปทวีปยุโรป ของผู้ประกอบการไม้ผลจังหวัดชุมพร บริษัท ออยเวย์เฟรส อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด จ.ปทุมธานี

นายโชตินรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวนกว่า 300,000 ไร่ สร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาท ต่อปี และบางสวนยังสามารถผลิตทุเรียนได้ตลอดทั้งปี จึงมีการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพทุเรียนชุมพร ขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดส่งออกในต่างประเทศ เช่น ทวีปยุโรป  เพื่อรองรับผลผลิตทุเรียนในอนาคตที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชาวสวนทุเรียน และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผลไม้ ที่ได้มาตรฐานการส่งออก ตั้งแต่การคัดเลือกทุเรียนที่มี่คุณภาพและการแปรรูปตัดแต่งทุเรียน แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษารสชาติ กลิ่น สี ที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียน ตามลักษณะความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตผลไม้ที่ได้คุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอนาคตได้อย่างแน่นอน ผู้ว่าฯ เน้นย้ำ ว่าในเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จังหวัดชุมพร  จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “เมืองชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มี โควิด 19” ขอความร่วมมือให้ชาวชุมพรร่วมกันรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โควิด 19 อีกด้วย