วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการบริการสังคม บริการสุขภาพ และพัฒนางานด้านคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting ร่วมกับ คณบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอนุกูล กล่าวว่า สถานรองรับในการดูแลของกระทรวง พม . ผู้ใช้บริการมีสภาพปัญหาที่หลากหลาย ซ้ำซ้อน ทั้งการเจ็บป่วยทางกาย ความพิการและส่วนใหญ่มีภาวะจิตเวช ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สารเสพติด นอกจากนี้สถานรองรับยังขาดแคลนนักวิชาชีพในหลายสาขา เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

การหารือความร่วมมือในครั้งนี้ คณบดี มธ. ได้เสนอแนวคิดในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 3 ระยะ ตั้งแต่ต้นเหตุ : ระยะแรก เสนอโครงการในเชิงป้องกัน โดยเน้นการทำงานกับครอบครัวชุมชน การเสริมสร้างสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบาง ระยะที่ 2 เสนอให้มีการพัฒนาดูแลแบบต่อเนื่องกับกลุ่มเปราะบางในสถานรองรับ และระยะที่ 3 การทำงานร่วมกับ อปท. ในการดูแลกลุ่มเปราะบางในครอบครัว/ชุมชน

ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้

  1. ส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษา หรือปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับ
  2. อบรมเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ พม. ด้านสังคมสงเคราะศาสตร์ การบริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข สหเวชศาสตร์ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
  3. จัดทำรายวิชาในหลักสูตร และมาตรฐานทางวิชาการ
  4. ร่วมคิดค้นนวัตกรรมการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการบริการสังคม สู่การขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ
  6. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย