“แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาเมือง ปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีองค์ประกอบด้านบริการชุมชนที่สมบูรณ์อย่างเพียงพอ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าของประเด็นนี้ว่า ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนพัฒนาชุมชนดินแดง “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสุขอนามัยการจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดำเนินการด้วยกลยุทธ์ “ตั้งรับ ปรับตัว ชุมชนดินแดงน่าอยู่รวมพลังชุมชนดินแดง”

ทั้งนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองได้รับมอบอุปกรณ์สปริงเกอร์เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับติดตั้งในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) จากบริษัท SCG จำกัด และได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อทดลองและเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (SCG) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อคุณภาพชั้นนำในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำผลักดัน“โครงการลดฝุ่น PM 2.5” โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัยผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และคณะกรรมการชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบ และได้ดำเนินการติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ ชั้น 7 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนดินแดง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงยังได้ขยายหัวเชื้อ EM ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง นำไปใช้บำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนอีกด้วย

นอกจากนี้ นายประภาส สัมมาชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง จิตอาสา 904 หลักสูตร ประจำ รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-276 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ช.พัน.1 พล.1 รอ., นายนิวัฒน์ ดวงจินโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งจิตอาสาดินแดง ดำเนินการพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนนภายในวัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง พร้อมกันนั้น ยังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในการใช้พื้นที่ส่วนรวม เช่น ราวบันได ลูกบิดประตูโต๊ะทำงาน ฯลฯ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID–19 ตามบริเวณพื้นที่ส่วนรวมบริเวณเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 1–8, 23–32) และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 รวมถึงได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 1

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยังกล่าวด้วยว่า การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ทั้งยังได้รับการสนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่มจำนวน 581 ชุด เพื่อมอบให้กับคณะกรรมการชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 และคณะกรรมการชุมชน เคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 23–32) รวมทั้งผู้แทนผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ทั้ง 2 พื้นที่ นำไปส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง ผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมทั้งผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัว และผู้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รักษาอาการแบบ Home Isolation

“ขณะที่การเคหะแห่งชาติเดินหน้าแผนพัฒนาชุมชนดินแดง “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” ตามแนวทางที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เรายังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมพัฒนาและเดินหน้าไปด้วยกัน” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวย้ำ