วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอบุลราชธานี ในนามผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในนามรองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนักพัฒนาที่ช่วยเหลือและเสียสละในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ที่สนับสนุนการจักิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมไปถึงนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวริชา เสาทอง พัฒนาการอำเภอเขื่องใน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้นำชุมชน คณะวิทยากรและกลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวม 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

โดยกิจกรรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้ กำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด / “การพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” และกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี เราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / Quick Win การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นำโดย พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย / การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของผู้นำฯในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี / การประกาศเจตนารมณ์เราทำความดีด้วยหัวใจ (วิทยากรจิตอาสา904) / การวิเคราะห์ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน“เหลียวหลัง แลหน้า ท้าทาย อนาคต ศูนย์ผู้นำฯ” / วิเคราะห์ศักยภาพในการรองรับวิกฤตทางด้านอาหาร นำโดย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และคณะวิทยากรกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ วิทยากรประจำศูนย์ฯ” โดยวิทยากรให้ความรู้จากศูนย์จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นำโดยนายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และคณะฯ

โอกาสนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการฯ ว่า “กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน และสร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผมเชื่อมั่นว่า ผู้นำชุมชนมีความสามารถในการขับเคลื่อน บูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ชุมชนมีการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้นำชุมชน จะสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง บูรณาการงาน และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้และสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีภูมิคุ้มกันและสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

นอกจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมและเปิดกิจกรรมจังหวัดอุบลราชธานี Quick Win เสริมองค์ความรู้ พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้ผลิต “จานใบไม้รักษ์โลก” เพื่อหนุนเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ก่อนขยายผลและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ณ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แห่งนี้ด้วย