วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลการประกวดประกวดเรียงความ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”พร้อมกล่าวให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 15 รางวัล ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2565 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศ ไว้คือ“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้นำไปเป็นข้อคิดในการประพฤติ ปฏิบัติตน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมสะท้อนข้อคิด ความเห็น เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติโดยการถ่ายทอดผ่านการเขียน เรียงความ ตลอดจนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ การใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม และการสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ จึงได้จัดการประกวดเรียงความตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ขึ้น มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 28 มกราคม 2565 การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หรือผู้มีอายุ 10 ปี – 12 ปีบริบูรณ์มีผู้ส่ง ผลงานเข้าประกวดจำนวน 205 ผลงาน 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือผู้มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป – 15 ปีบริบูรณ์ มีผู้ส่งผลงานจำนวน 217 ผลงาน และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือผู้มีอายุ มากกว่า 15 ปีขึ้นไป – 18 ปี ซึ่งมีผู้ส่งผลงานจำนวน 380 ผลงาน รวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีจำนวนทั้งสิ้น 802 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สำหรับรางวัลการประกวดในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวม รางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล ซึ่งเป็นทุนการศึกษา โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะได้จัดส่งให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป