นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Development Zones for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565

โดยในวันที่สอง (20 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) แปลงของนายพงศ์พร พุ่มจันทร์ พื้นที่ 15 ไร่ บ้านป่าพอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำนวย ทองรินทร์ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอนาจะหลวย นางพัณณิตา ประถมมูล พัฒนาการอำเภอนาจะหลวย นายกิตติ พิศงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อดีตนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เครือข่ายแปลง CLM ในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอบุณฑริก และอำเภอเดชอุดม ตลอดจนตัวแทนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้

โอกาสนี้ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะและชื่นชมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยต่อยอดความสำเร็จไปสู่โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG ทั้งในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว ตามแต่ละบริบทของพื้นที่ โดยมีภาครัฐช่วยลงทุน ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ลงแรง และภาควิชาการ จะมีหน้าที่ลงความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 4 พันแปลง จึงต้องประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ยุคของในหลวงรัชกาลที่ 10 นอกจากนั้น ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าของแปลงและอดีตนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่ได้มาร่วมต้อนรับแม้จะไม่มีค่าตอบแทนใดๆ แล้วก็ตาม พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ต่อไป

ขณะที่ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ชื่มชมความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจในโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งท่านที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสองท่านวันนี้ ได้มาร่วมประชุมและมอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ และได้กล่าวเป็นกำลังใจและเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณเจ้าของแปลงและทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประเทศชาติและในหลวงของพวกเราต่อไป

จากนั้น นายพงศ์พร พุ่มจันทร์ เจ้าของแปลง CLM ได้นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติภายในแปลง ตลอดจนผลผลิตการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น ผักปลอดสารพิษ กล้วย มะละกอ ปลาดุก ข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้นำผลผลิตมาประกอบอาหารและต้อนรับที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้มาเยือน ตลอดจนวางแผนขยายผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และแบ่งปันผลผลิตและจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ การแปรรูปผลผลิตอาหารปลอดภัยภายใต้แบรนด์ “บ้านไร่สายสมร” รวมถึงการทำที่พักในรูปแบบ Homestay เพื่อรองรับผู้ศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าพักค้างในรูปแแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย