“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายหลักเพื่อนำร่องการพัฒนาเมือง ปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีองค์ประกอบด้านบริการชุมชนที่สมบูรณ์เพียงพอ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่า โครงการเคหะชุมชนดินแดงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 30,000 คน ปัญหาขยะมูลฝอยจากชุมชนในแต่ละวันคำนวณแล้วจะมีปริมาณมากถึง 36 ตัน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน โดยมีการเคหะแห่งชาติคอยให้การสนับสนุนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาตามสภาพความเป็นจริง ตามแนวทางที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน้นย้ำมาโดยตลอดว่า การเคหะแห่งชาติไม่ได้เพียงแค่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคนด้วย

“กลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสวัสดิการชุมชน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของมิติใหม่ในการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง หากแต่ยังตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่ครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ โดยกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่การเคหะแห่งชาติให้การสนับสนุนนั้นมีที่มาจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นสำคัญ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวย้ำ

ขณะที่ นายชัยพฤกษ์ รมณีย์วัฒน์ ประธานกลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสวัสดิการชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เล่าว่า โครงการนี้ทำมาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว ตอนนี้มีสมาชิกกว่า 100 คนโดยได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านในการนำขยะมาให้สมาชิกช่วยกันคัดแยก เมื่อมีจำนวนขยะในปริมาณที่มากระดับหนึ่งแล้ว สมาชิกก็จะนัดหมายวันเวลาเพื่อช่วยกันคัดแยก โดยหมุนเวียนกันมาทำให้แล้วเสร็จ เพื่อเก็บไว้ขายเดือนละครั้ง แต่ละครั้งจะแบ่งรายได้ออกเป็น 2 ส่วน ครึ่งแรกนำเข้ากองกลางเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถุงมือ เจลแอลกอฮอล์ และเก็บไว้เป็นสวัสดิการชุมชน อีกครึ่งหนึ่งจะปันผลให้สมาชิก

“ขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน และช่วยส่งเสริมโครงการเหล่านี้ให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ขยะเหล่านี้ถ้าทิ้งวันต่อวันก็เสียเปล่า แต่พอเราร่วมมือกันก็สามารถแปลงเป็นเงินเป็นรายได้ ผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับลูกบ้าน เป็นสวัสดิการของสมาชิกในกลุ่ม เช่น เงินสมทบงานศพ งานกิจกรรมต่าง ๆเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ที่จัดขึ้นภายในชุมชนสิ่งเหล่านี้คนในชุมชนช่วยกันคิด การเคหะแห่งชาติรับฟังสนับสนุนก็เกิดผลดีตามมา แก้ปัญหาเรื่องขยะได้ด้วย เป็นเรื่องที่สามารถทำได้กับทุกชุมชนครับ” นายชัยพฤกษ์กล่าวย้ำ