อุบลฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม – ต.ดอนจิก

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 – บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม – ต.ดอนจิก เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและ สิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ

โดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอชี่ยน เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม -ต.ดอนจิก

สำหรับโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อ.เดชอุดม – ต.ดอนจิก สืบเนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 24 และทางหลวงหมายเลข 217 ตัดผ่านย่านชุมชนเมือง อำเภอวารินชำราบ ทำให้การติดขัดของการจราจรในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งทางหลวงหมายเลข 217 เป็นทางผ่านของเส้นทางคมนาคมไปยังด่านช่องเม็ก ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้มีการศึกษาโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อลดระยะทางในการเดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตชุมชน อีกทั้งช่วยในการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย