วันที่ 13 ธ.ค. 64 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล คนพิการ องกรค์คนพิการ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มุ่งเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับคนพิการ ร่วมกับ สวทช. โดย NECTEC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนิน “โครงการให้บริการฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน” มูลนิธิอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมทั้งสถานที่สาธารณะตามหลัก Universal Design ในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล นอกจากนี้ แผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกคมนาคมขนส่งเพื่อทุกคนของกระทรวงคมนาคม ที่เอื้อต่อการเดินทางสำหรับคนพิการ ได้แก่ ทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ

สำหรับการดำเนินการโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลและมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่สาธารณะ ผ่านภาพถ่ายที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านรูปแบบแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” อีกทั้งเป็นการรณรงค์และเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเครือข่ายคนพิการ ร่วมส่งข้อมูลและภาพถ่ายสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งนี้ ประชาชน นิสิต นักศึกษา คนพิการ สามารถร่วมส่งข้อมูลและภาพถ่ายสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผ่าน Line Chatbot ซึ่งจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล รางวัลสูงสุด 20,000 บาท โดยเริ่มต้นกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565