วันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 17.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2021” เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า  2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565  โดยบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ได้สนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับกระทรวง พม. นำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอาชีพของคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส มาร่วมจำหน่ายภายในงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์สินค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. รวมทั้งบูธของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เข้าร่วมงาน ณ พื้นที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยมีการจัดบริการด้านการพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่กระบวนการฝึกทักษะ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อมุ่งหวังในการสร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวในระยะยาว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อระดมทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานมาร่วมแบ่งปันและจัดบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงาน ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2021 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางในความดูแลของกระทรวง พม. ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  ด้วยการรวบรวมและนำผลิตภัณฑ์สินค้าจากทั่วทุกภาคในประเทศมาจัดจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2565 โดยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มเปราะบาง ดังนี้ 1) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) วันที่ 1 – 11 ธ.ค. 2564  2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) วันที่ 12 – 22 ธ.ค. 2564  3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) วันที่ 23 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565