กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ ธกส. และภาคเอกชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมมุ่งส่งออกไปอาเซียน

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนม โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากข้อมูลสถิติโคเนื้อของประเทศไทยที่ผ่านมา ปี2564 ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมปศุสัตว์สำรวจนั้น มีจำนวนโคเนื้อกว่า 7.6 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประมาณ 1.1 ล้านราย คิดเป็นเนื้อโค 200,000 ตัน ผลผลิตเนื้อโคที่ได้ส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศ และมีการนำเข้าเนื้อโคจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการโคเนื้อต้นแบบธนาคารโค-กระบือ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม ระหว่าง กรมปศุสัตว์ บริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จํากัด บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงนามฯ ในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือดำเนินโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมในการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยขยายการผลิตจากฝูงโคนมสาวท้องที่ให้ปริมาณผลผลิตต่ำ ใช้โคนมสาวมาเป็นฐานในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยการผสมเทียมโคนมเหล่านี้ด้วยน้ำเชื้อที่เป็น ที่ต้องการของตลาด เช่น สายพันธุ์ลูกผสมวากิว ลูกผสมแองกัส บีฟมาสเตอร์ ชาร์โลเลส์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มจำนวนโคขุนคุณภาพสูงตามที่ตลาดต้องการและลดปัญหาโคนมล้นตลาด สร้างรายได้เพิ่มในการผลิตโคต้นน้ำให้กับสหกรณ์โคนม กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนตลอดจนสามารถเลี้ยงควบคู่ระหว่างโคนมและโคเนื้อ โดยตลอดการดำเนินการโครงการฯ เกษตรกรจะได้รับความรู้ คำแนะนำ ด้านการลงทุน และการจัดทำแผนธุรกิจให้เป็นไปตามที่กำหนดรวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดตลอดห่วงโซ่

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคเนื้อโคของไทยเฉลี่ย 2.89 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบการการบริโภคเนื้อโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะผลิตโคเนื้อคุณภาพดีเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก ยังเป็นลดการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศอีกด้วย