การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้อยู่อาศัยใน “ชุมชนดินแดง” ซึ่งมีที่อยู่อาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติรวม 7,603 หน่วย

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 ที่แม้จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การเคหะแห่งชาติยังมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำชับให้เร่งดำเนินการด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชน อีกทั้งรัฐบาลยังได้ร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์ภายในประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

          ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงแผนพัฒนาชุมชนดินแดง ประจำปี 2565 ที่การเคหะแห่งชาติจะต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาตลอดทุกช่วงวัย ก้าวไกลสู่สากล ใช้แนวทางกลยุทธ์ ความรู้คู่คุณธรรม แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสุขอนามัย การจัดการชุมชน ที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใช้แนวทางกลยุทธ์ ตั้งรับ ปรับตัว ชุมชนดินแดงน่าอยู่ รวมพลังชุมชนดินแดง ขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพและรายได้ ใช้แนวทางกลยุทธ์ร้อยเรื่องราว สร้างนวัตกรรม งานอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงทางสังคมของชุมชนใช้แนวทางกลยุทธ์ ตั้งรับ ปรับตัว ชุมชนดินแดงน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ใช้แนวทางกลยุทธ์ ผู้นำเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง

          การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 เริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2564 ณโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 1-8) โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ ประธานคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 1 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ ทำความสะอาดทางเท้า พื้นที่สาธารณะตลอดจนจัดระเบียบชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเห็นความสำคัญของปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยอาคารใหม่ของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในอนาคตและในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) ณ โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 23-32)

          และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 การเคหะแห่งชาติร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 1-8) นำวัสดุรีไซเคิลภายในห้องพักอาศัยหรือภายในชุมชนรวมกันน้ำหนักอย่างน้อย 1 กิโลกรัม มาแลกสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ กระปุกออมสิน ข้าวสาร นม ไข่ไก่ หน้ากากผ้า ฯลฯ ณ ที่ทำการธนาคารสัจจะรีไซเคิลใต้อาคารแฟลต 9

          นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) การเคหะแห่งชาติ ยังได้ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงได้รับทราบอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

          “เมื่อเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายแล้ว การเคหะแห่งชาติได้พยายามประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กันและกัน พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า เมื่อเราร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกัน และสร้างชุมชนของเราให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ยั่งยืนได้ครับ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวยืนยัน