วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสมพล ไวปัญญา รก.ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ชูศักดิ์ ธีรากิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และนายชุ้น ณัฐเดชากังสุกุล นายอำเภอบางบัวทองร่วมพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์ พร้อมถุงยังชีพสัตว์ เวชภัณฑ์ยา แร่ธาตุก้อน สารกำจัดแมลงและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรจำนวน 40 ราย

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยนำหญ้าแห้ง และถุงยังชีพสัตว์ซึ่งประกอบด้วย อาหารไก่พื้นเมือง สุนัข แมว ยาปฎิชีวนะ แร่ธาตุก้อน วิตามิน ยาถ่ายพยาธิสำหรับโค กระบือ ฯลฯ จำนวน 100 ชุด หญ้าแห้งพระราชทาน 4,000 กิโลกรัม รวมทั้งมีการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยสำรองเสบียงสัตว์ไว้ และเตรียมการเผชิญเหตุ บรรเทาทุกข์ภาวะฉุกเฉิน ดูแลสุขภาพสัตว์ ช่วยอพยพสัตว์ รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด สำรวจประเมินความเสียหาย ให้การสนับสนุนเสบียงเวชภัณฑ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบ