วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนยอดดาวน์โหลดสูงสุดของชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จาก ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการมอบรางวัล DIGI DATA AWARDS จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ณ ห้อง The Grand Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า โครงการ DIGI DATA AWARDS ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Data Driven Organization” โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวคือการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ภาครัฐได้จัดเก็บและรวบรวมไว้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีการปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data Driven Organization มากขึ้น กล่าวคือ ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล

“ขอขอบคุณ สพร. ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงบุคลากรของกรมฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รางวัลนี้จะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นเตือนให้ ทุกคนทุกฝ่าย มุ่งมั่นทำงานภายใต้นโยบายและความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ภาครัฐได้จัดเก็บและรวบรวมไว้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรต่างๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว