วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยน พัชรครุกานนท์, นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตลอดจนผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ ปฎิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามการดำเนินงานและเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ
การประชุมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนแสดงศักยภาพพื้นที่และความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อาทิ บึงกาฬ เลย สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม นครสวรรค์ ตาก นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช เป็นต้น
นอกจากนี้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ก็มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงิน 6,512,000 บาท เพื่อเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกตามความต้องการของตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อเป็นพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว ซึ่งมีความต้องการของตลาดสูง โดยในช่วงสถานการณ์ปกติ ราคาจะอยู่ที่ 70-120 บาท/กก. แต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีราคาสูงขึ้น ตั้งแต่ 150-250 บาท/กก.
เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “ส.ป.ก. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตามนโยบายอย่างเร่งด่วน ซึ่งในหลายพื้นที่ของ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น แปลงวนเกษตรที่มีความหลากหลายของพืชสมุนไพร มีการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและด้านการตลาด ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสูงในระยะนี้ โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างแพร่หลาย จึงอยากใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. เป็นฐานผลิตสมุนไพรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกร และพี่น้องชาวไทย ที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ไม่เพียงแต่ฟ้าทะลายโจร ส.ป.ก. ยังจะสนับสนุนให้ปลูก กระชาย ขิง ข่า และพืชสมุนไพรอื่นๆ ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน โดยให้คัดเลือกพันธุ์ที่ปลูกแล้วมีคุณภาพ ได้ผลผลิตมาก และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมเรื่องการตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดิน”
ทั้งนี้ ต้นเดือนสิงหาคม 2564 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. จะลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งมอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 100,000 ต้น ต่อไป