ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) Dr. Isabelle Louis รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) และ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ผู้สนับสนุนโครงการ SWITCH ASIA (รณรงค์การคมนาคมสีเขียวเพื่ออากาศสะอาด) แถลงข่าวชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (World Environment Day 2019) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข โดยปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme หรือ UNEP) รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือ ที่ประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งปีนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพการจัดงาน เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อเฉียบพลัน โรคมะเร็งปอด และเสี่ยงต่อสมองเสื่อม รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งข้อมูลจาก UNEP พบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ เกินครึ่ง (4 ล้านคน) อยู่ในแถบเอเชีย – แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อรณรงค์พร้อมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร
อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวต่อว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำกับดูแลการปล่อยมลพิษทางอากาศของสถานประกอบการ โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม การตรวจวัดฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และลดการเผาในที่โล่ง ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน) จำนวน 29 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน

อีกทั้งมีการขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควัน ภายในปี 2563 ส่วนแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้มีแนวทางส่งเสริมให้รถยนต์สาธารณะ ปรับเปลี่ยนไปใช้น้ำมัน B20 ให้มากขึ้น รวมทั้งเร่งรัดนำน้ำมันดีเซลเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 มาจำหน่ายในพื้นที่ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศและการควบคุมเป็นระบบ Single Command นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองทั่วประเทศ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ สร้างอากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือแม้แต่พื้นที่ว่าง
ของอาคารบ้านเรือนก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ จึงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่ตอนนี้ ทุกคนสามารถป้องกันและแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคน

ทส. ชวนลดมลพิษทางอากาศ ย้ำ ป้องกันและแก้ไขได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  วันนี้ (30 พ.ค.62) นายวิจารย์ สิมาฉายา

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า การจัดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัว มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคล ดารานักแสดง รวมทั้งองค์กรต้นแบบ
ที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน นี้ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทเรียนการแก้ไขมลพิษทางอากาศระดับประเทศ การเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ” ในหลากหลายแง่มุม ทั้งสถานการณ์มลพิษทางอากาศ Air4Thai ผลกระทบต่อสุขภาพและการปฏิบัติตัว การคมนาคม
สีเขียว รถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ไร้มลพิษ Smart City เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว การขนส่งและธุรกิจสีเขียว และการจัดการไฟป่าภาคเหนือ ตลอดจนนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น UNEP สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทส. ชวนลดมลพิษทางอากาศ ย้ำ ป้องกันและแก้ไขได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  วันนี้ (30 พ.ค.62) นายวิจารย์ สิมาฉายา
ทส. ชวนลดมลพิษทางอากาศ ย้ำ ป้องกันและแก้ไขได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  วันนี้ (30 พ.ค.62) นายวิจารย์ สิมาฉายา