สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”ประจำปี 2563 ในรูปแบบการจัดนิทรรศการกึ่งรายการ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
(ทั้งนี้ในส่วนเสวนาสามารถสำรองที่นั่งเข้ารับฟังด้วยตนเอง สำรองที่นั่งได้ที่ข้อความเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย )
ได้แก่
1.การจัดเสวนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาผลงานของศิลปินศิลปาธร ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้

สศร. จัดนิทรรศการศิลปะแบบผสมผสาน ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ปี 2563 ตั้งแต่สิงหาคม ถึง กันยายน
สศร. จัดนิทรรศการศิลปะแบบผสมผสาน ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ปี 2563 ตั้งแต่สิงหาคม ถึง กันยายน
สศร. จัดนิทรรศการศิลปะแบบผสมผสาน ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ปี 2563 ตั้งแต่สิงหาคม ถึง กันยายน

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

นายฉัตรพงษ์  ชื่นฤดีมล ศิลปินศิลปาธร 

สาขาสถาปัตยกรรม

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

นายวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร

สาขา ศิลปะการแสดง

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

นายสุรชัย  พุฒิกุลางกูร ศิลปินศิลปาธร 

สาขาศิลปะการออกแบบ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

นายอริญชย์  รุ่งแจ้ง  ศิลปินศิลปาธร  

สาขาทัศนศิลป์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

นายไกวัล  กุลวัฒโนทัย ศิลปินศิลปาธร

สาขาดนตรี

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

นายอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์

สศร. จัดนิทรรศการศิลปะแบบผสมผสาน ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ปี 2563 ตั้งแต่สิงหาคม ถึง กันยายน
สศร. จัดนิทรรศการศิลปะแบบผสมผสาน ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ปี 2563 ตั้งแต่สิงหาคม ถึง กันยายน

2. นิทรรศการผลงานของศิลปินศิลปาธรทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการออกแบบ และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ในรายการศิลปะอำรุงตั้งแต่ EP.6 เป็นต้นไป เริ่มออกอากาศทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

ติดตามชมเสวนาและนิทรรศการผลงานศิลปินศิลปาธร ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ ได้ทางแฟนเพจ Facebook และ Youtube สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม