วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานรวมพล ฅนสร้างโคก หนอง นา ตอน “มีป่า มีน้ำ มีกิน” ครั้งที่ 1 โดยมี นายวิศัลย์ อินทามระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน

เปิดอย่างพอเพียง “รวมพลคนโคกหนองนา”

ในการนี้ นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนลงมือทำโคกหนองนาและตลาดนัดผลผลิคอินทรีย์ จากโคก หนอง นา workshop วิชาพึ่งตนเอง เรียนรู้ต่อยอด เพื่อพอเพียง ซึ่งมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ณ วัลลภาฟาร์ม ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี

เปิดอย่างพอเพียง “รวมพลคนโคกหนองนา”
เปิดอย่างพอเพียง “รวมพลคนโคกหนองนา”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า โคก หนอง นา เป็นโมเดลเพื่อรับมือกับวิกฤตและหยุดท่วมหยุดแล้งได้จริงและเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างต้นแบบโคกหนองนาเต็มพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ประชาชนชาวไทยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องการแก้ไขปัญหาในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนมีอยู่ มีกิน มีอาชีพ มีรายได้ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) สำรวจและผลิต จำกัด ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามรอยพ่อต่อเนื่องมายาวนานกว่า ๗ ปีและได้ขยายผลต่อเนื่องไปยังลุ่มน้ำอื่นๆ ครอบคุมแล้ว 25 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัลลภาฟาร์ม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แห่งนี้ จะมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการทำ โคก หนอง นา ที่ถูกต้อง และเป็นการรวมพลเครือข่ายผู้ทำ โคก หนอง นา ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวคิดร่วมกัน