สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณีย์ สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)” ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 -2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

วช. ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขยายผลสำเร็จจากการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)ไปสู่การจัดเวทีในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย และผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเชื่อมโยงแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ Luangprabang-Lndochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC)
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานวิจัย จำนวนกว่า 100 ผลงาน การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วช. ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)”

ตัวอย่างไฮไลท์ผลงานเด่น ที่จะนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ได้แก่
1. เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมะขามหวานครบวงจร
2. เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงเชิงพาณิชย์
3. เทคโนโลยีแปรรูปสับปะรดครบวงจร
4. เทคโนโลยีแปรรูปกาแฟวนเกษตร
5. เทคโนโลยีลางสาด signature
เป็นต้น

วช. ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)”
วช. ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)”

วช. จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)” ได้ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โทรศัพท์ 055 416 601-20 ต่อ 1642 หรือ http://www.researchexpo.uru.ac.th