วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รูปแบบภัยอันตราย วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ โดยมีสตรีจากพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วม
นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงและความซับซ้อน ซึ่งขบวนการค้ามนุษย์ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์อยู่ตลอดเวลา โดยรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่พบในประเทศไทยมากที่สุด คือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ทั้งเรื่องการค้าประเวณี การเผยแพร่ภาพและสื่อลามกทางออนไลน์ รองลงมา คือ การบังคับใช้แรงงาน และการนำคนมาขอทาน อีกทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อน เพราะต้องทำงานอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับหลักมนุษยธรรม ทำให้การทำงานของทุกหน่วยงานต้องพบกับความท้าทาย และเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการป้องกันกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รูปแบบภัยอันตราย วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแจ้งเหตุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเป็นสตรีจากพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวม 200 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายแกนนำสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) แกนนำสภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาคุณแม่วัยใส รวมถึงการเสริมสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงมิให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก องค์การยุติธรรมนานาชาติ สหรัฐอเมริกา (International Justice Mission - IJM) โดย Mrs. Christa Hayden Sharpe (Regional President, Asia Pacific, IJM) เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างพลังแกนนำสตรี เพื่อเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ บทเรียนความสำเร็จของ International Justice Mission” เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และโอกาสในการรับฟัง แลกเปลี่ยนมุมมอง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบทบาทสตรี และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้โดยเพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และทุกท่าน รวมไปถึงสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับกระทรวง พม. อย่างดียิ่ง และหวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงตามความความมุ่งมั่นเพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และขอยืนยันว่า กระทรวง พม. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมเครือข่ายแกนนำสตรีให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที