วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 09.45 น. ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบงาน ศพค. และคณะทำงาน ศพค. จำนวน 300 คน เข้าร่วม

รมว.พม. ยก ศพค. ของ จ.พิษณุโลก เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและสังคมในระดับพื้นที่

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ตรัหนักถึงความสำคัญของการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้เป็นต้นแบบในการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสังคมดี โดยมีทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการ สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก เพิ่มความเข้มข้นให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 7,133 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำปรึกษา เฝ้าระวัง สำรวจข้อมูล ป้องกัน แก้ไขปัญหาของครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งประสานส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวง พม. ซึ่ง ศพค. มีความใกล้ชิดกับครอบครัวในพื้นที่และสามารถเข้าถึงปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี

รมว.พม. ยก ศพค. ของ จ.พิษณุโลก เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและสังคมในระดับพื้นที่

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน ศพค. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน ศพค. จึงเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัวในชุมชนระดับตำบล ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของกระทรวง พม. ซึ่งจะเป็น การขับเคลื่อนงานด้านสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐอีกทางหนึ่ง และในวันนี้ (16 ม.ค. 63) กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านครอบครัว ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบงาน ศพค. และคณะทำงาน ศพค. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน ศพค. และคณะทำงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสังคมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เนื่องจาก ศพค. เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวในพื้นที่และสามารถเข้าถึงปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 103 แห่ง และมีการจัดตั้ง ศพค. ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ ศพค. ในจังหวัดพิษณุโลกสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนางานด้านสังคมในระดับพื้นที่ให้แก่ ศพค. ในจังหวัดอื่นต่อไป

รมว.พม. ยก ศพค. ของ จ.พิษณุโลก เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและสังคมในระดับพื้นที่