วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค หรือการประชุม RCC ครั้งที่ 15 (15th meeting of the Regional Consultative Committee on Disaster Management) โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านบริหารจัดการภัยพิบัติจาก 20 ประเทศเข้าร่วม และผู้เเทนจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกกว่า 40 หน่วยงานร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน เพื่อร่วมหารือสู่การประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาค และการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่เชื่อโยงทุกมิติ
นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมาของเวทีการประชุม RCC กลไกที่สำคัญของสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คือ การส่งเสริมให้มีการลดวามเสี่ยงในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก และประเทศไทย รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเริ่มจากแนวทางการจัดการภัยพิบัติซึ่งอาศัยชุมชนเป็นฐาน จนถึงการบูรณาการของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย เพื่อการพัฒนา ซึ่งจะสอดคล้องกับบริบทของกรอบการพัฒนาในระดับโลกให้มีการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
การประชุม RCC ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)​ ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 มาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปีมาแล้ว รวมถึงการดำเนินงานตามแถลงการณ์อูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) พ.ศ. 2561 ด้วย ภายใต้เป้าหมาย Target E ที่ได้กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการลดความเสี่ยงภัยจากพิบัติทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เพื่อรายงานในการประชุมเวทีโลก โดยการประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและมีการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีจากประเทศสมาชิก RCC เพื่อเป็นแนวทางการปรับใช้และขยายผลตามบริบทของประเทศ รวมถึงองค์ความรู้ทางวิชาการจากองค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ผลจากการประชุม RCC ในครั้งนี้ จะนำไปประชุมหารืออีกครั้งในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะจัดขึ้น ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ เมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลียต่อไป