วันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการทันตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการในความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากของผู้ใช้บริการในความอุปการะ และบุคลากร ของ พก. กลุ่มหน่วยงานปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีงาน

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ โดยเฉพาะตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่คนพิการมีสิทธิได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ซึ่งบริการทันตกรรมเป็นบริการทางการแพทย์ประเภทหนึ่ง ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ให้บริการคนพิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะคนพิการในความอุปการะของ พก. ซึ่งมีความพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ที่มีปัญหาและไม่สามารถดูแลสุขภาพในช่องปากของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พก. ผนึกกำลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ “MOU โครงการทันตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปากของคนพิการ”

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า พก. จึงตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก ดังนั้นเพื่อให้การบริการทันตกรรมแก่ผู้ใช้บริการในความอุปการะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรมเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการทันตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการในความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบรรเทาปัญหาสุขภาพและดูแลช่องปากของผู้ใช้บริการในความอุปการะของ พก. กลุ่มหน่วยงานปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ให้ได้รับบริการทันตกรรม สามารถเข้าถึงสิทธิทางการแพทย์ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มพูนทักษะและการปฏิบัติงานดูแลด้านทันตกรรมที่มีต่อคนพิการในความอุปการะที่มีปัญหาด้านสุขภาพทันตกรรม อีกทั้ง ได้สร้างเจตคติที่ดีระหว่างคนพิการและนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 3) เพื่อเป็นสวัสดิการด้านบริการทันตกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวม 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้

พก. ผนึกกำลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ “MOU โครงการทันตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปากของคนพิการ”

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการทันตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการในความอุปการะ ระหว่าง พก. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้อยู่ในความอุปการะ และบุคลากร ในของ พก. กลุ่มหน่วยงานปากเกร็ด รวมทั้งให้เป็นสถานที่ศึกษาต่อเนื่องและฝึกปฎิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาและการอบรมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตทันตแพทย์มีจิตอาสา จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นและยินดีที่จะต่อสัญญาเพื่อให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับความร่วมมือของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) จัดหาทันตแพทย์ นิสิตทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาและทันตแพทย์ผู้ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการทางทันตกรรมและทันตกรรมป้องกันแก่ผู้ใช้บริการ 2) จัดทำโครงการทันตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการในความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและจัดไว้ในหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) จัดทำโครงการทันตกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ใช้บริการในความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4) วางแผนจัดทำงบประมาณเพื่อการจัดซื้อทันตวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินการของโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม 5) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของโครงการ 6) รายงานผลการดำเนินโครงการ และจัดการประชุมร่วมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 7) ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการร่วมกับ พก.

พก. ผนึกกำลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ “MOU โครงการทันตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปากของคนพิการ”

“ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการทันตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการในความอุปการะ ระหว่าง พก. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริการทันตกรรมให้แก่คนพิการ ในความอุปการะในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จะทำให้ผู้ใช้บริการในความอุปการะทั้งที่เป็นคนพิการ รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากที่ดีและบริการทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถเป็นโครงการต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย