ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (The 1st Ministerial Conference on Social Development) ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นาวาตรี สุธรรม ระหงส์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 โดยมี นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ทีมงานรัฐมนตรี  และ น.ส.กฤษฎี บุญสวยขวัญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ผู้แทน พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ณ ประเทศตุรกี

หัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุม คือ ความเสมอภาคทางสังคมและสวัสดิการสำหรับทุกคนในประเทศสมาชิก : โอกาสและความท้าทาย (Social Equality and Welfare for All in the Member States: Opportunities and Challenges) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการหารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นและความท้ายทายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันสมรส การขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการและความมั่นคงทางสังคมแก่เยาวชน ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ผู้แทน พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ณ ประเทศตุรกี

หัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุม คือ ความเสมอภาคทางสังคมและสวัสดิการสำหรับทุกคนในประเทศสมาชิก : โอกาสและความท้าทาย (Social Equality and Welfare for All in the Member States: Opportunities and Challenges) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการหารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นและความท้ายทายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันสมรส การขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการและความมั่นคงทางสังคมแก่เยาวชน ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ผู้แทน พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ณ ประเทศตุรกี
ผู้แทน พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ณ ประเทศตุรกี