วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ เรื่อง การจัดงานรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Safety Home …Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”
โดย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พม. แถลงเตรียมจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป

นายธนสุนทร กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรงในสังคม นับเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งในรูปแบบของร่างกาย วาจา และจิตใจ ทั้งนี้ รัฐบาล
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี” โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นประจำทุกปี

สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการประสานการดำเนินงานรณรงค์ยุติความรุนแรง
ในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาดังกล่าว ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งเสียงใน การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

พม. แถลงเตรียมจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป

นายธนสุนทร กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลด้านสตรีและเด็ก ในปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th พบว่า มีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ทั่วประเทศ จำนวน 1,594 ราย โดยมีสาเหตุ/ปัจจัย ได้แก่ สุรา ยาเสพติด การพนัน 703 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.99 สัมพันธภาพของครอบครัว การหึงหวง นอกใจ ทะเลาะเบาะแว้ง 334 ครั้ง คิดเป็นรั้อยละ 19.48 และจากปัญหาสุขภาพกาย/จิต 238 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 13.88 สำหรับสถานที่เกิดเหตุ คือ บ้านของตนเอง 671 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68.96 บ้านคนอื่น/บ้านญาติ 100 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 10.28 ที่เหลือเป็นหอพักและสถานที่อื่น ๆ

พม. แถลงเตรียมจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป

นายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. โดย สค. ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด Safety Home …Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยบ้านเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมเลี้ยงดู สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สังคมต้องการ ตั้งแต่เกิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สมาชิกที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ส่งผลให้สมาชิกเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม เมื่อคนทุกคนในทุกครอบครัวเป็นคนดี สถาบันครอบครัวย่อมดีด้วย ทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดีไปอีกด้วย

โดยกิจกรรมการรณรงค์ฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อติดเข็มริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากนั้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กำหนดจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยการปล่อยขบวนปั่นจักรยานแรลลี่เชิงสัญลักษณ์ ที่ลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลกผ่านเส้นทางต่างๆ ไปสิ้นสุดที่สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการณรงค์ฯ

“นอกจากนี้ กระทรวง พม. พร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในภาพรวม
ทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาคตลอดปี 2563 เพื่อสร้างกระแสสังคมได้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงที่มีสาเหตุ/ปัจจัยอันดับต้นๆ ที่มาจากอบายมุข และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันอบายมุขที่เข้ามาสู่ครอบครัวในหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ทำบ้านให้ปลอดจากอบายมุข ลดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว สมาชิกในบ้านไม่กระทำความรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกาย วาจา และจิตใจ ส่งผลให้ครอบครัวร่มเย็น สังคมสงบสุขต่อไป” นายธนสุนทร กล่าวในตอนท้าย

พม. แถลงเตรียมจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป
พม. แถลงเตรียมจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป