นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ น.ส.ธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.กวีธิดา ใจศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนับสนุนทางวิชาการและติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ต้นแบบบ้านวังแย้ หมู่ที่ 8 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

โดยการติดตามดำเนินการในรูปแบบของการศึกษาดูงาน คณะกรรมการนำเสนอการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. ที่ประสบผลสำเร็จ มีเงินกองทุนกว่า 400,000 บาท ให้ครัวเรือนเป้าหมายยืมเงิน 15 ครัวเรือน ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยอาชีพของครัวเรือนที่ยืมเงิน นำไปประกอบอาชีพมีหลากหลาย เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า การปลูกมะพร้าวน้ำหอม การปลูกขนุนปลอดสารพิษ สามารถอยู่ได้จนไม่ต้องกู้ยืมเงินทุน เพราะอยากให้ครัวเรือนที่เดือดร้อนเหมือนตนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนค่อนข้างดี เพราะมีรายได้เข้าครัวเรือนทุกวัน และอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จอีกอย่างก็คือ คนในชุมชนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนถิอเป็นจุดแข็งสำคัญ

สทอ. [CDD  Change For Good] เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
สทอ. [CDD  Change For Good] เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล